چرخه زیست کلاهبرداری دسیسه پانزی در ایران

کلاهبرداری دسیسه پانزی چیست؟ چارز پانزی 113 سال پیش با جذب سرمایه مردم از محل سرمایه آنها به مردم سود میداد و در انتها با بازداشت این فرد کلاهبرداری دسیسه پانزی در دنیا متولد شد. هر مدل جذب سرمایه و پرداخت “سود همیشگی” بازی با سرمایه مردم و کلاهبرداری دسیسه پانزی است. این ادعا میتواند … ادامه خواندن چرخه زیست کلاهبرداری دسیسه پانزی در ایران