شنونده فیک در اتاق های سیاسی کلاب هاوس کجا فاکتور میشود؟

ماجرای بررسی شنوندگان فیک کلاب هاوس از کجا شروع شد؟ محتوا پنهان ماجرای بررسی شنوندگان فیک کلاب هاوس از کجا شروع شد؟ نمونه اول: اتاق «مناظره با اکبر خوشکوشک با مخالفان و انتقاد کنندگان جمهوری اسلامی» نمونه دوم: اتاق «حلق آویز کردن موافقین نظام آری اعدام مخالفین نظام نه؟» نمونه سوم: اتاق «فوری: ابراهیم رئیسی،رئیس … ادامه خواندن شنونده فیک در اتاق های سیاسی کلاب هاوس کجا فاکتور میشود؟