IEEE Standard 1394 (FireWire)

IEEE Standard 1394 (FireWire)
آخرین تغییر: Tuesday، 9 February 2016، 1:22 AM