بخش اول

آشنایی با بسته های نرم افزاری ردهت و دبیان - apt - rpm و آرگومانهای aptitude در دبیان


آخرین تغییر: Tuesday، 9 February 2016، 9:18 PM