زیر نظر داشتن سیستم با مشاهده فایل های ثبت رخداد - دستورات top - syslogd - klogd - du - df

زیر نظر داشتن سیستم با مشاهده فایل های ثبت رخداد - دستورات top - syslogd - klogd - du - df


آخرین تغییر: Tuesday، 9 February 2016، 9:39 PM