زیر نظر گرفتن کاربران با استفاده از دستورات last - lastb - who و بسته acct

زیر نظر گرفتن کاربران با استفاده از دستورات last - lastb - who و بسته acct 


آخرین تغییر: Tuesday، 9 February 2016، 9:40 PM