مدارک پایان دوره

تمامی دوره های رسمی آموزشگاه وب آموز دارای مدرک معتبر میباشند که فقط به دانشجویانی که شرایط مندرج در هر دوره که توسط مدرس مشخص میشود را تکمیل کرده اند اعطا میشود. دانشجو در برخی از دوره ها با شرط تکمیل تمرین ها و پروژه پایانی و در دیگر دوره ها با شرط نمره قبولی در آزمون استحقاق دریافت مدرک وب آموز را خواهند داشت.
مدارک هر دوره وابسته به شرایط مندرج در توضیحات دوره معمولا ۳ تا ۴ سال معتبر میباشند.

نمونه مدرک وب آموز:

Webamooz Certificate
نمونه مدارک صادر شده :


بروز رسانی ها:

  • تمامی مدارک صادره از وب آموز پس از صدور توسط موسسه Credential قابل دسترس و استعلام اینترنتی میباشد. 
  • بروز رسانی ۲۰/۷/۱۳۹۵ : مدارک صادره از تاریخ ۳/۸/۱۳۹۵ به علت تغییر دفتر به آمریکا مورد تایید شرکت آبان سیستم و Accredible میباشند.
  • بروزرسانی ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ : تاییدیه سطح علمی دوره ها و مدارک توسط دانشگاه Northern Virginia Community College (NOVA)  آمریکا در حال انجام است که در صورت برطرف شدن موانع قانونی و برخی محدودیت ها که مرتبط با تحریم های ایران است به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

آخرین تغییر: جمعه، 12 خرداد 1396، 3:43 صبح