جلسه نمونه دوره تست نفوذ وب آموز - آموزش کار با BurpSuite

میتوانید ویدیور را در سایز بزرگتری ببنید.

آخرین تغییر: دوشنبه، 30 اسفند 1395، 6:10 صبح