جلسه نمونه دوره تست نفوذ وب آموز - آموزش کار با BurpSuite

میتوانید ویدیور را در سایز بزرگتری ببنید.

Last modified: Monday, 30 Esfand 1395, 6:10 AM